Условия за ползване

информация Условия клиент


Inhaltsverzeichnis:

1. обхват
2. заключение
3. оттегляне
4. Цени и плащане
5. условия за доставка
6. Запазване на собственост
7. Отговорност за дефекти (гаранция)
8. Специални условия за ремонтни услуги
9. Приложимо право
10. Алтернативен Streitbeilegung


1) Обхват
1.1 Настоящите общи условия (наричани по -долу „Общи условия“) на Стефани Зедуу, действаща съгласно „Zädow Automotive“ (наричана по -долу „продавач“), се прилагат за всички договори за доставка на стоки, с които потребител или предприемач (наричан по -долу „клиент“) с продавача по отношение на стоките, показани от продавача в неговия онлайн магазин. Включването на собствените условия на клиента е противоречащо, освен ако не е уговорено друго.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB is jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden könden. Unternehmer im Sinne dieser AGB is eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen orer selbständigen beruflichen Tätig

2) Заключение
2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на продавача, а служат за подаване на обвързваща оферта от клиента.
2.2 Клиентът може да подаде офертата, като използва онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на продавача. След като постави избраната стока във виртуалната кошница за пазаруване и премине през процеса на електронна поръчка, клиентът изпраща правно обвързваща оферта за договор за стоките в пазарската количка, като натисне бутона, който приключва процеса на поръчка. Клиентът може също да изпрати офертата до продавача по телефон, факс, имейл, поща или онлайн формуляр за контакт.
2.3 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни,
- като изпратите на клиента писмено потвърждение на поръчката или потвърждение на поръчката в текстова форма (факс или имейл), при което получаването от клиента на потвърждението на поръчката е решаващо, или
- чрез доставка на поръчаната стока на клиента, при което получаването на стоката от клиента е решаващо, или
- като поиска от клиента да плати след като направи своята поръчка.
Ако съществуват няколко от гореспоменатите алтернативи, договорът се сключва в момента, когато една от гореспоменатите алтернативи се появи първо. Периодът за приемане на офертата започва в деня, следващ датата, на която офертата е изпратена от клиента, и приключва на петия ден след изпращане на офертата. Ако продавачът не приеме предложението на клиента в горепосочения период, това ще се счита за отхвърляне на офертата, в резултат на което клиентът вече не е обвързан от декларацията си за намерение.
2.4 При подаване на оферта чрез онлайн формуляра за поръчка на продавача, текстът на договора ще бъде запазен от продавача след сключване на договора и изпратен на клиента в текстова форма (напр. Имейл, факс или писмо), след като поръчката му е била изпратена изпратен. Не се извършва допълнителна разпоредба на текста на договора от продавача.
2.5 Преди обвързващото подаване на поръчката чрез онлайн формуляра за поръчка на продавача, клиентът може да идентифицира възможни грешки при въвеждане, като прочете внимателно информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по -добро разпознаване на грешки при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава представянето на екрана. Клиентът може да коригира своите записи като част от процеса на електронна поръчка, използвайки обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не натисне бутона, за да завърши процеса на поръчка.
2.6 за договора е изключително за немски език.
2.7 Обработката на поръчки и контакт обикновено се извършват по имейл и автоматизирана обработка на поръчки. Клиентът трябва да гарантира, че посоченият от него имейл адрес за обработка на поръчката е правилен, така че изпратените от продавача имейли да могат да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато използва SPAM филтри, клиентът трябва да гарантира, че всички имейли, изпратени от продавача или трети страни, упълномощени от продавача да обработят поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Оттегляне
3.1 По принцип потребителите имат право на отказ.
3.2 По-подробна информация за правото на анулиране може да се намери в политиката за анулиране на продавача.

4) Цени и плащане
4.1 Освен ако в описанието на продукта на продавача не е посочено друго, посочените цени са общи цени, които включват задължителния данък върху продажбите. Всички допълнителни разходи за доставка и доставка, които могат да възникнат, са посочени отделно в съответното описание на продукта.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB Zölle). Solche Kosten können в Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Опциите за плащане ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача.
4.4 Ако е уговорено предплащане по банков път, плащането се дължи веднага след сключването на договора, освен ако страните не са уговорили по -късна дата на плащане.
4.5 При плащане чрез един от начините на плащане, предлагани от PayPal, плащането се обработва от доставчика на платежни услуги PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричан по-долу: „PayPal“ ), при спазване на Условията за ползване на PayPal, достъпни на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма сметка в PayPal - при спазване на условията за плащания без сметка в PayPal, които могат да бъдат разгледани на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) условия за доставка
5.1 Доставката на стоки се извършва по маршрута на изпращане до адреса за доставка, посочен от клиента, освен ако не е уговорено друго. При обработката на транзакцията решаващ е адресът за доставка, посочен в обработката на поръчката на продавача.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäigher. Ferner gilt умира в Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde в рамките на Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 В случай на самосъбиране, продавачът първо информира клиента по имейл, че поръчаните от него стоки са готови за събиране. След получаване на този имейл, клиентът може да вземе стоката от централата на продавача след консултация с продавача. В този случай не се начисляват транспортни разходи.

6) Запазване на заглавното
Ако продавачът предварително, той си запазва правото на собственост върху доставените стоки до пълното плащане на дължимата покупна цена.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)
7.1 Ако закупеният артикул е дефектен, се прилагат разпоредбите на законовата отговорност за дефекти.
7.2 Следното се отнася за употребявани стоки: Рекламациите за дефекти се изключват, ако дефектът се появи едва една година след доставката на стоките. Дефекти, възникнали в рамките на една година от доставката на стоките, могат да бъдат констатирани в рамките на законоустановения давностен срок. Съкращаването на срока на отговорност до една година обаче не се прилага
- за неща, които са били използвани за сграда в съответствие с нормалното им използване и са причинили нейната дефектност,
- за искове за щети и възстановяване на разходи от клиента, както и
- в случай, че продавачът е скрил дефекта с измама.
7.3 Клиентът е помолен да се оплаче на доставчика за доставени стоки с очевидни транспортни повреди и да информира продавача за това. Ако клиентът не се съобрази, това няма ефект върху неговите законови или договорни искове за дефекти.

8) Специални условия за ремонтни услуги
Ако продавачът дължи ремонта на артикул от клиента според съдържанието на договора, се прилага следното:
8.1 Ремонтните услуги се предоставят в централата на продавача.
8.2 Продавачът предоставя услугите си по своя преценка или чрез квалифициран персонал, избран от него. Продавачът може също да използва услугите на трети страни (подизпълнители), които действат от негово име. Освен ако в описанието на услугата на продавача не е посочено друго, клиентът няма право да избира конкретно лице, което да извърши желаната услуга.
8.3 Клиентът трябва да предостави на продавача цялата информация, необходима за ремонта на артикула, при условие че неговата поръчка не попада в обхвата на задълженията на продавача съгласно съдържанието на договора. По -специално, клиентът трябва да предостави на продавача изчерпателно описание на грешката и да го информира за всички обстоятелства, които биха могли да бъдат причина за откритата грешка.
8.4 Освен ако не е уговорено друго, клиентът трябва да изпрати артикула за поправка до централата на продавача за своя сметка и на свой риск. Продавачът препоръчва на клиента да сключи транспортна застраховка. Освен това продавачът препоръчва на клиента да изпрати артикула в подходяща транспортна опаковка, за да намали риска от транспортни повреди и да скрие съдържанието на опаковката. Продавачът незабавно ще информира клиента за очевидни транспортни щети, за да може той да отстоява съществуващите си права срещу превозвача.
8.5 Стоките се връщат за сметка на клиента. Рискът от случайна загуба и случайно влошаване на артикула се прехвърля на клиента, когато артикулът бъде предаден на подходящо транспортно лице на мястото на продажба на продавача. По желание на клиента продавачът ще сключи транспортна застраховка за артикула.
8.6 Клиентът може също да внесе артикула за ремонт в централата на продавача и да го вземе отново, ако това е резултат от описанието на услугата на продавача или ако страните са постигнали съответно споразумение по този въпрос. В този случай горните разпоредби за поемане на разходи и риск за изпращане и връщане на артикула се прилагат съответно.
8.7 Гореспоменатите разпоредби не ограничават законните права на клиента до дефекти в случай, че стоките са закупени от продавача.
8.8 Продавачът носи отговорност за дефекти в ремонтните услуги, предоставени в съответствие с разпоредбите на законовата отговорност за дефекти.

9) Приложимо право
Законът на Федерална република Германия се прилага за всички правоотношения между страните, с изключение на законите за международна покупка на движими стоки. За потребителите този избор на закон се прилага само доколкото предоставената защита не е оттеглена от задължителните разпоредби на закона на държавата, в която потребителят обичайно пребивава.

10) Алтернативно разрешаване на спорове
10.1 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в Интернет на следната връзка: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно разрешаване на спорове, произтичащи от онлайн договори за покупка или услуги, включващи потребител.
10.2 Продавачът не е длъжен да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет, но като цяло е готов да го направи. момент на есе