მომსახურების პირობები

წესები მომხმარებელს ინფორმაცია


ინჰალცვერზეიჩნისი:

1. სფერო
2. დასკვნა
3. გაყვანის
4. ფასები და გადახდის
5. გადაზიდვის პირობები
6. შეკავება სათაური
7. პასუხისმგებლობა დეფექტებზე (გარანტია)
8. სპეციალური პირობები სარემონტო მომსახურებისთვის
9. მოქმედი კანონმდებლობის
10. ალტერნატიული Streitbeilegung


1) სფერო
1.1 სტეფანი ზედოუს ეს ზოგადი პირობები (შემდგომში "GTC"), მოქმედი "Zädow Automotive" (შემდგომში "გამყიდველი"), ვრცელდება ყველა კონტრაქტზე იმ საქონლის მიწოდებაზე, რომელსაც მომხმარებელი ან მეწარმე (შემდგომში "მომხმარებელი") ახორციელებს. გამყიდველი იმ საქონელთან დაკავშირებით, რომელსაც გამყიდველი აჩვენებს მის ონლაინ მაღაზიაში. კლიენტის საკუთარი პირობების ჩართვა ამით ეწინააღმდეგება, თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB is jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zuecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden könden. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit ხელი

2) დასკვნა
2.1 გამყიდველის ონლაინ მაღაზიაში შემავალი პროდუქტის აღწერილობა არ წარმოადგენს გამყიდველის მხრიდან სავალდებულო შეთავაზებებს, არამედ ემსახურება მომხმარებლის მიერ სავალდებულო შეთავაზების წარდგენას.
2.2 მომხმარებელს შეუძლია წარადგინოს შეთავაზება გამყიდველის ონლაინ მაღაზიაში ინტეგრირებული ონლაინ შეკვეთის ფორმის გამოყენებით. ვირტუალურ კალათაში არჩეული საქონლის მოთავსებისა და ელექტრონული შეკვეთის გავლის შემდეგ, მომხმარებელი წარადგენს კალათაში მყოფი საქონლის იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულების შეთავაზებას ღილაკზე დაჭერით, რომელიც ამთავრებს შეკვეთის პროცესს. მომხმარებელს ასევე შეუძლია შეთავაზება გაუგზავნოს გამყიდველს ტელეფონით, ფაქსით, ელექტრონული ფოსტით, ფოსტით ან ონლაინ საკონტაქტო ფორმით.
2.3 გამყიდველი შეუძლია მიიღოს იგი ხუთი დღის ვადაში დამკვეთის შეთავაზება,
- მომხმარებელს წერილობითი შეკვეთის დადასტურების ან შეკვეთის დადასტურების გაგზავნით ტექსტური ფორმით (ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით), რომლის მიხედვითაც კლიენტის მიერ შეკვეთის დადასტურების მიღება გადამწყვეტია, ან
- შეკვეთილი საქონლის მიწოდებით მომხმარებელს, რომლის მიხედვითაც მომხმარებლის მიერ საქონლის მიღება გადამწყვეტია, ან
- მომხმარებელს სთხოვს გადაიხადოს მისი შეკვეთის განთავსების შემდეგ.
თუ ზემოხსენებული რამდენიმე ალტერნატივა არსებობს, კონტრაქტი იდება იმ დროს, როდესაც ხდება ზემოხსენებული ერთ – ერთი ალტერნატივა. შეთავაზების მიღების ვადა იწყება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელმა შეთავაზება გაგზავნის შემდეგ და მთავრდება შეთავაზების წარდგენიდან მეხუთე დღის ბოლოს. თუ გამყიდველი არ მიიღებს დამკვეთის შეთავაზებას აღნიშნულ პერიოდში, ეს ითვლება შეთავაზების უარს, რის შედეგადაც მომხმარებელი აღარ არის ვალდებული თავისი განზრახვის დეკლარაციით.
2.4 გამყიდველის ონლაინ შეკვეთის ფორმით შეთავაზების წარდგენისას, კონტრაქტის ტექსტს შეინახავს გამყიდველი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ და გაუგზავნის მომხმარებელს ტექსტური ფორმით (მაგ. ელექტრონული ფოსტა, ფაქსი ან წერილი) მისი შეკვეთის შემდეგ გაიგზავნა. გამყიდველის მიერ ხელშეკრულების ტექსტის შემდგომი უზრუნველყოფა არ ხდება.
2.5 გამყიდველის ონლაინ შეკვეთის ფორმის საშუალებით შეკვეთის სავალდებულო წარდგენამდე, მომხმარებელს შეუძლია გამოავლინოს შეყვანის შესაძლო შეცდომები ეკრანზე ნაჩვენები ინფორმაციის ყურადღებით წაკითხვით. შეყვანის შეცდომების უკეთ ამოცნობის ეფექტური ტექნიკური საშუალება შეიძლება იყოს ბრაუზერის გაფართოების ფუნქცია, რომლის დახმარებით ეკრანზე გამოსახულება გაფართოვდება. მომხმარებელს შეუძლია შეასწოროს მისი ჩანაწერები, როგორც შეკვეთის ელექტრონული პროცესის ნაწილი, კლავიატურისა და მაუსის ჩვეულებრივი ფუნქციების გამოყენებით, სანამ არ დააჭერს ღილაკს შეკვეთის პროცესის დასასრულებლად.
2.6 ხელშეკრულების ექსკლუზიურად გერმანულ ენაზე.
2.7 შეკვეთის დამუშავება და კონტაქტი ჩვეულებრივ ხდება ელექტრონული ფოსტით და შეკვეთის ავტომატური დამუშავებით. მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს შეკვეთის დასამუშავებლად მის მიერ მიცემული ელ.ფოსტის მისამართის სისწორე, რათა გამყიდველის მიერ გაგზავნილი ელ.წერილი ამ მისამართზე იყოს მიღებული. კერძოდ, SPAM ფილტრების გამოყენებისას, მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ გამყიდველის ან მესამე მხარის მიერ გაგზავნილი ყველა ელ.წერილი შეკვეთის დამუშავების მიზნით იყოს შესაძლებელი.

3) გაყვანის
3.1 ვერბრაუხერნის შტატი grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 ინფორმაცია არ არსებობს Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4) ფასები და გადახდის
4.1 თუ გამყიდველის პროდუქტის აღწერილობაში სხვა რამ არ არის მითითებული, მოცემული ფასები არის მთლიანი ფასები, რომელიც მოიცავს კანონიერ გაყიდვების გადასახადს. ნებისმიერი დამატებითი მიწოდების და გადაზიდვის ხარჯები, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას, ცალკეა მითითებული შესაბამისი პროდუქტის აღწერილობაში.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Costen anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat and die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) odin einfuhrrechtliche Abgaben bzw. სტიუერნი (zB Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischent Union aus vornimmm.
4.3 გადახდის შესაძლებლობა (ები) მიეწოდება მომხმარებელს გამყიდველის ონლაინ მაღაზიაში.
4.4 თუ შეთანხმებულია საბანკო გადარიცხვით წინასწარი გადახდა, გადახდა ხდება ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, თუ მხარეები არ შეთანხმებულან მოგვიანებით ვადაზე.
4.5 გადახდისას PayPal– ის მიერ შემოთავაზებული გადახდის მეთოდით, გადახდას ამუშავებს გადახდის მომსახურების მიმწოდებელი PayPal (ევროპა) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (შემდგომში: „PayPal“) ), ექვემდებარება PayPal- ის გამოყენების პირობებს, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ან - თუ მომხმარებელს არ აქვს PayPal ანგარიში - PayPal ანგარიშის გარეშე გადახდის პირობებითა და პირობებით, რომლის ნახვა შეგიძლიათ https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) გადაზიდვის პირობები
5.1 საქონლის მიწოდება ხდება დისპეტჩერიზაციის მარშრუტზე მომხმარებლის მიერ მითითებული მიწოდების მისამართზე, თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული. გარიგების დამუშავებისას გადამწყვეტია გამყიდველის შეკვეთის დამუშავებაში მითითებული მიწოდების მისამართი.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die all Verk Wufer zurück, da eine Zustellung be Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. კვდება მოოქროვილი, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verhmäneuferit die Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde ფარგლებში Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 თვით შეგროვების შემთხვევაში გამყიდველი პირველად აცნობებს მომხმარებელს ელ.წერილით, რომ მის მიერ შეკვეთილი საქონელი მზადაა შესაგროვებლად. ამ ელ.ფოსტის მიღების შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია შეაგროვოს საქონელი გამყიდველის შტაბიდან გამყიდველთან კონსულტაციის შემდეგ. ამ შემთხვევაში, გადაზიდვის ხარჯები არ გადაიხდება.

6) შენარჩუნება სათაური
თუ გამყიდველი წინასწარ ანაზღაურებს, იგი იტოვებს გადაცემულ საქონლის საკუთრებას, სანამ დავალიანების შესყიდვის ფასი სრულად არ გადაიხდება.

7) პასუხისმგებლობა დეფექტების შესახებ (გარანტია)
7.1 თუ შეძენილი ნივთი არის დეფექტური, ვრცელდება კანონიერი პასუხისმგებლობის დებულებები დეფექტებზე.
7.2 შემდეგი გამოიყენება მეორადი საქონლის მიმართ: დეფექტების მოთხოვნები გამორიცხულია, თუ დეფექტი არ გამოჩნდება საქონლის მიწოდებიდან ერთი წლის განმავლობაში. დეფექტები, რომლებიც წარმოიქმნება საქონლის მიწოდებიდან ერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება დამტკიცდეს კანონით დადგენილი ხანდაზმულობის ვადაში. ამასთან, ვალდებულების ვადის ერთ წლამდე შემცირება არ ვრცელდება
- ნივთებისთვის, რომლებიც გამოყენებულია შენობაში მათი ნორმალური გამოყენების შესაბამისად და გამოიწვია მისი ნაკლოვანება,
- მომხმარებლის მიერ ზიანის ანაზღაურების და ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნაზე, ასევე
- იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველმა თაღლითურად დაიმალა დეფექტი.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) სპეციალური პირობები სარემონტო მომსახურებისთვის
თუ გამყიდველს ევალება კლიენტის ნივთის შეკეთება ხელშეკრულების შინაარსის შესაბამისად, გამოიყენება შემდეგი:
8.1 სარემონტო მომსახურება ხორციელდება გამყიდველის შტაბში.
8.2 გამყიდველი უზრუნველყოფს თავის მომსახურებას საკუთარი შეხედულებისამებრ ან მის მიერ შერჩეული კვალიფიციური პერსონალის მეშვეობით. გამყიდველს ასევე შეუძლია ისარგებლოს მესამე მხარის (ქვეკონტრაქტორების) მომსახურებით, რომლებიც მოქმედებენ მისი სახელით. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული გამყიდველის მომსახურების აღწერილობაში, მომხმარებელს არ აქვს უფლება შეარჩიოს კონკრეტული პირი სასურველი სერვისის განსახორციელებლად.
8.3 მომხმარებელმა უნდა მიაწოდოს გამყიდველს საქონლის რემონტისთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია, იმ პირობით, რომ მისი შესყიდვა არ მოექცევა გამყიდველის მოვალეობების ფარგლებში ხელშეკრულების შინაარსის მიხედვით. კერძოდ, მომხმარებელმა უნდა მიაწოდოს გამყიდველს შეცდომის ყოვლისმომცველი აღწერა და აცნობოს მას ყველა იმ გარემოების შესახებ, რაც შეიძლება აღმოჩენილი შეცდომის მიზეზი იყოს.
8.4 თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, მომხმარებელმა უნდა გაგზავნოს სარემონტო ნივთი გამყიდველის შტაბში საკუთარი რისკითა და ხარჯებით. გამყიდველი მომხმარებელს ურჩევს მიიღოს ტრანსპორტის დაზღვევა. გარდა ამისა, გამყიდველი გირჩევთ, რომ მომხმარებელმა გაგზავნოს ნივთი შესაბამის სატრანსპორტო შეფუთვაში, რათა შეამციროს ტრანსპორტის დაზიანების რისკი და დაიფაროს შეფუთვის შინაარსი. გამყიდველი დაუყოვნებლივ აცნობებს მომხმარებელს ტრანსპორტის აშკარა დაზიანების შესახებ, რათა მან შეძლოს თავისი უფლებების დამტკიცება გადამზიდავის წინააღმდეგ.
8.5 საქონელი აბრუნებს მომხმარებლის ხარჯზე. ნივთის შემთხვევითი დაკარგვისა და შემთხვევით გაუარესების რისკი გადადის მომხმარებელზე, როდესაც საქონელი გადაეცემა გამყიდველის ბიზნესის ადგილზე შესაბამის სატრანსპორტო პირს. მომხმარებლის მოთხოვნით, გამყიდველი აიღებს ნივთის ტრანსპორტის დაზღვევას.
8.6 მომხმარებელს ასევე შეუძლია სარემონტო საქონელი მიიტანოს გამყიდველის შტაბში და აიღოს იგი კვლავ, თუ ეს გამომდინარეობს გამყიდველის მომსახურების აღწერილობიდან ან თუ მხარეებმა აღნიშნეს შესაბამისი შეთანხმება. ამ შემთხვევაში, საქონლის გაგზავნისა და დაბრუნების ხარჯებისა და რისკის გათვალისწინებით ზემოაღნიშნული დებულებები შესაბამისად გამოიყენება.
8.7 ზემოაღნიშნული რეგულაციები არ ზღუდავს მომხმარებლის კანონიერ გარანტიას იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი იყიდება გამყიდველისგან.
8.8 გამყიდველი აგებს პასუხს სარემონტო მომსახურების ხარვეზებზე, რომელიც გათვალისწინებულია დეფექტებზე კანონიერი პასუხისმგებლობის დებულებების შესაბამისად.

9) შესაბამისი კანონი
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანონი ვრცელდება მხარეთა შორის არსებულ ყველა სამართლებრივ ურთიერთობაზე, გამორიცხავს კანონებს მოძრავი საქონლის საერთაშორისო შეძენის შესახებ. მომხმარებლებისთვის, კანონის ეს არჩევანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, რამდენადაც მინიჭებული დაცვა არ არის ამოღებული იმ კანონის კანონის სავალდებულო დებულებებით, რომლებშიც მომხმარებელი ჩვეულებრივად ცხოვრობს.

XX) ალტერნატიული დავის გადაწყვეტა
10.1 ევროკავშირის კომისია უზრუნველყოფს ინტერნეტში დავების ონლაინ გადაწყვეტის პლატფორმას შემდეგ ბმულზე: https://ec.europa.eu/consumers/odr
ეს პლატფორმა ემსახურება როგორც კონტაქტის წერტილს, თუ როგორ ხდება დავების გადაწყვეტა, რომელიც წარმოიქმნება ონლაინ გაყიდვებისა ან მომსახურების ხელშეკრულებებით, რომელშიც მომხმარებელი მონაწილეობს.
10.2 გამყიდველი არ არის ვალდებული მონაწილეობა მიიღოს დავის გადაწყვეტის პროცესში მომხმარებელთა საარბიტრაჟო საბჭოს წინაშე, მაგრამ ზოგადად მზად არის ამის გაკეთება. ესეს მომენტი