ಎಬಿಸಿ ಪಲ್ಸೇಶನ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್

ಒತ್ತಡ ಪೂರೈಕೆ ಕವಾಟದ ಘಟಕವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಬಿಸಿ ಪಲ್ಸೇಶನ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸೇಶನ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ 170 ಸಿಸಿಎಮ್ - 200 ಸಿಸಿಎಮ್ ಅನಿಲ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ 6 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲಾ 6 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ