Warunki korzystania

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen


Spis treści:

1. zakres
2. wniosek
3. wycofanie
4. Ceny i Płatność
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zastrzeżenie własności
7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
8. Specjalne warunki usług naprawczych
9. Obowiązujące prawo
10. Alternatywne Streitbeilegung


1) Zakres
1.1 Niniejsze ogólne warunki (dalej „OWH”) Stephanie Zädow, działającej pod nazwą „Zädow Automotive” (dalej „sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, z którymi konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) Sprzedawcy w odniesieniu do towarów wystawionych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków klienta jest niniejszym sprzeczne, o ile nie uzgodniono inaczej.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnnen werden könden. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit hand

2) zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Klient po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towar znajdujący się w koszyku. Klient może również złożyć ofertę Sprzedawcy telefonicznie, faksem, e-mailem, pocztą lub formularzem kontaktowym online.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
- prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.
2.4 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, po zawarciu umowy sprzedawca zapisze umowę i prześle klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia został wysłany. Dalsze postanowienie tekstu umowy przez sprzedającego nie ma miejsca.
2.5 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększana jest reprezentacja na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku, aby zakończyć proces zamawiania.
2.6 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.
2.7 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić dostarczenie wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia.

3) Prawo do wycofania
3.1 Konsumenci mają co do zasady prawo do odstąpienia od umowy.
3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności
4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (zB Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (zB Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.
4.5 W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal” ), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Warunki dostawy i dostawy
5.1 Dostawa towaru odbywa się na drodze wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedającego.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäene. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde w obrębie Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca najpierw informuje Klienta drogą mailową, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail Klient może odebrać towar z siedziby Sprzedawcy po konsultacji ze Sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

6) zachowanie tytułu
Jeżeli sprzedawca z wyprzedzeniem zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.
7.2 W odniesieniu do towarów używanych obowiązują następujące zasady: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli wada nie pojawi się przed upływem jednego roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia. Nie obowiązuje jednak skrócenie okresu odpowiedzialności do jednego roku
- za rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadę,
- o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta, a także
- w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.
7.3 Klient proszony jest o zgłoszenie dostawcy reklamacji dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Specjalne warunki usług naprawczych
Jeżeli sprzedawca jest winien naprawę rzeczy klienta zgodnie z treścią umowy, zastosowanie mają następujące zasady:
8.1 Usługi naprawcze świadczone są w siedzibie Sprzedającego.
8.2 Sprzedający świadczy swoje usługi według własnego uznania lub przez wybrany przez niego wykwalifikowany personel. Sprzedawca może również korzystać z usług osób trzecich (podwykonawców), które działają w jego imieniu. O ile w opisie usługi sprzedawcy nie zaznaczono inaczej, klientowi nie przysługuje prawo do wyboru konkretnej osoby do zrealizowania żądanej usługi.
8.3 Klient musi udzielić sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do naprawy przedmiotu, pod warunkiem, że jego zakup nie wchodzi w zakres obowiązków sprzedawcy zgodnie z treścią umowy. W szczególności Klient jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy wyczerpującego opisu zaistniałego błędu oraz poinformowania go o wszelkich okolicznościach, które mogły być przyczyną stwierdzonego błędu.
8.4 O ile nie uzgodniono inaczej, klient jest zobowiązany do odesłania przedmiotu do naprawy do siedziby sprzedającego na własne ryzyko i koszt. Sprzedawca zaleca Klientowi wykupienie ubezpieczenia transportowego. Ponadto Sprzedający zaleca Klientowi odesłanie rzeczy w odpowiednim opakowaniu transportowym w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzeń transportowych oraz ukrycia zawartości opakowania. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o oczywistych szkodach transportowych, aby mógł dochodzić swoich dotychczasowych praw wobec przewoźnika.
8.5 Towar zwracany jest na koszt klienta. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy przechodzi na klienta z chwilą wydania rzeczy odpowiedniej osobie transportowej w miejscu prowadzenia działalności przez sprzedającego. Na życzenie klienta sprzedający wykupi na przedmiot ubezpieczenie transportowe.
8.6 Klient może również przywieźć rzecz do naprawy do siedziby Sprzedającego i odebrać go ponownie, jeżeli wynika to z opisu usługi Sprzedającego lub strony zawarły w tej sprawie stosowne porozumienie. W takim przypadku powyższe przepisy dotyczące przejęcia kosztów i ryzyka wysyłki i zwrotu rzeczy stosuje się odpowiednio.
8.7 Powyższe przepisy nie ograniczają uprawnień klienta z tytułu rękojmi w przypadku zakupu towaru od sprzedawcy.
8.8 Sprzedawca odpowiada za wady świadczonej usługi naprawczej zgodnie z przepisami o odpowiedzialności ustawowej za wady.

9) Obowiązujące prawo
Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów
10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.
10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową, ale generalnie jest do tego skłonny. moment na esej