podmienky

Podmienky s informácií o zákazníkoch


Inhaltsverzeichnis:

1. Geltungsbereich
2. záver
3. odňatia
4. Ceny a platby
5. doprava podmienky
6. Eigentumsvorbehalt
7. Zodpovednosť za vady (záruka)
8. Osobitné podmienky pre servisné služby
9. rozhodné právo
10. Alternatívne riešenie sporov


1) Rozsah
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Stephanie Zädow, vystupujúcej pod „Zädow Automotive“ (ďalej len „predávajúci“), sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) s predávajúceho vo vzťahu k tovaru, ktorý predávajúci zobrazil vo svojom internetovom obchode. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka je týmto v rozpore, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú väčšinou ani komerčným, ani nezávislou odbornou činnosťou. Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právnej transakcie koná pri výkone svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti.

2) Záver
2.1 Popisy produktov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.
2.2 Zákazník môže predložiť ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní procesu elektronickej objednávky zákazník odošle právne záväznú ponuku zmluvy na tovar v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktorým sa proces objednávky končí. Zákazník môže tiež predložiť ponuku predávajúcemu telefonicky, faxom, e -mailom, poštou alebo online kontaktným formulárom.
2.3 Predávajúci ponúka zákazníkovi môže trvať do piatich dní,
- odoslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom) zákazníkovi, pričom je rozhodujúce prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, alebo
- dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, pričom je rozhodujúce prevzatie tovaru zákazníkom, príp
- požiadaním zákazníka o zaplatenie po zadaní objednávky.
Ak existuje niekoľko vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v čase, keď nastane prvá z vyššie uvedených alternatív. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume odoslania ponuky zákazníkom a končí piatym dňom po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, v dôsledku čoho už zákazník nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.
2.4 Pri odoslaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho bude text zmluvy predávajúcim uložený po uzavretí zmluvy a odoslaný zákazníkovi v textovej podobe (napr. E-mail, fax alebo list) po jeho objednávke. bola odoslaná. Akékoľvek ďalšie ustanovenie textu zmluvy zo strany predávajúceho sa neuskutočňuje.
2.5 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník identifikovať možné chyby pri zadávaní údajov dôkladným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie chýb zadávania môže byť funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčší zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže opravovať svoje záznamy v rámci procesu elektronického objednávania pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, kým kliknutím na tlačidlo nedokončí proces objednávania.
2.6 na zákazku je určená výhradne pre nemecký jazyk.
2.7 Spracovanie objednávky a kontakt sa spravidla uskutočňujú e -mailom a automatizovaným spracovaním objednávky. Zákazník musí zabezpečiť, aby ním zadaná e-mailová adresa na spracovanie objednávky bola správna, aby na túto adresu bolo možné prijímať e-maily odoslané predávajúcim. Najmä pri použití SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť, aby bolo možné doručiť všetky e-maily odoslané predávajúcim alebo tretími stranami poverenými predávajúcim na vybavenie objednávky.

3) Odstúpenie
3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.
3.2 Podrobnejšie informácie o práve na zrušenie nájdete v storno podmienkach predávajúceho.

4) Ceny a platby
4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek ďalšie náklady na doručenie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú osobitne uvedené v príslušnom popise produktu.
4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nezodpovedá a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. Poplatky za prevod, poplatky za kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. Clá). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom peňazí, ak sa dodávka neuskutoční do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutoční platbu z krajiny mimo Európskej únie.
4.3 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v internetovom obchode predávajúceho.
4.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.
4.5 Pri platbe pomocou jedného z spôsobov platby ponúkaných spoločnosťou PayPal platbu spracováva poskytovateľ platobných služieb PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“) ), podľa Podmienok použitia PayPal, dostupných na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - podľa podmienok pre platby bez účtu PayPal, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) podmienky Prepravné
5.1 Dodanie tovaru prebieha na expedičnej trase na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca adresa dodania uvedená v spracovaní objednávky predávajúceho.
5.2 Ak prepravná spoločnosť pošle tovar späť predávajúcemu, pretože nebolo možné doručiť zákazníkovi, nesie náklady za neúspešnú prepravu zákazník. To neplatí, ak zákazník nezodpovedá za okolnosti, ktoré viedli k nemožnosti dodávky, alebo ak mu bolo dočasne zabránené v prijatí ponúkanej služby, pokiaľ predávajúci neoznámil službu v primeranom časovom predstihu. Ďalej to neplatí, pokiaľ ide o náklady na dopravu, ak zákazník efektívne využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ide o náklady na vrátenie, pokiaľ zákazník využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, použijú sa ustanovenia uvedené v pravidlách zrušenia predajcu.
5.3 V prípade samozberu predávajúci najskôr zákazníka upozorní emailom, že tovar, ktorý si objednal, je pripravený k odberu. Po obdržaní tohto e-mailu si zákazník môže po konzultácii s predávajúcim prevziať tovar z centrály predávajúceho. V takom prípade nebudú účtované žiadne poplatky za dopravu.

6) Výhrada vlastníctva
Ak predávajúci vopred, vyhradzuje si právo na vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)
7.1 Ak je zakúpená vec vadná, platia ustanovenia zákonnej zodpovednosti za vady.
7.2 Pre použitý tovar platí: Nároky z vád sú vylúčené, ak sa vada prejaví až po jednom roku od dodania tovaru. Vady, ktoré sa vyskytnú do jedného roka od dodania tovaru, je možné uplatniť v zákonnej premlčacej lehote. Skrátenie obdobia zodpovednosti na jeden rok sa však neuplatňuje
- na veci, ktoré boli použité na stavbu v súlade s ich bežným používaním a spôsobili jej vadu,
- pre nároky na náhradu škody a náhradu výdavkov zákazníkom, ako aj
- v prípade, že predávajúci závadu podvodne zatajil.
7.3 Zákazník je vyzvaný k reklamácii u dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a informovať o tom predávajúceho. Ak zákazník nedodrží, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

8) Osobitné podmienky pre servisné služby
Ak predávajúci dlhuje opravu položky zákazníka podľa obsahu zmluvy, platí nasledujúce:
8.1 Opravy sú poskytované v sídle predávajúceho.
8.2 Predávajúci poskytuje svoje služby podľa vlastného uváženia alebo prostredníctvom ním zvoleného kvalifikovaného personálu. Predávajúci môže taktiež využiť služby tretích strán (subdodávateľov), ktorí konajú v jeho mene. Pokiaľ nie je v popise služby predávajúceho uvedené inak, zákazník nemá nárok na výber konkrétnej osoby na vykonanie požadovanej služby.
8.3 Zákazník musí poskytnúť predávajúcemu všetky informácie potrebné na opravu veci za predpokladu, že jeho obstaranie nespadá do rozsahu povinností predávajúceho podľa obsahu zmluvy. Zákazník musí predovšetkým poskytnúť predávajúcemu komplexný popis chyby a informovať ho o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli byť príčinou zistenej chyby.
8.4 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, musí zákazník zaslať vec na opravu na vlastné náklady a riziko do sídla predávajúceho. Predávajúci odporúča zákazníkovi uzavrieť poistenie dopravy. Predávajúci ďalej odporúča, aby zákazník zaslal vec vo vhodnom prepravnom obale, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave a skryl obsah obalu. Predávajúci bude ihneď informovať zákazníka o zjavných škodách pri preprave, aby mohol uplatniť svoje existujúce práva voči prepravcovi.
8.5 Tovar je vrátený na náklady zákazníka. Riziko náhodnej straty a náhodného znehodnotenia veci prechádza na zákazníka odovzdaním veci vhodnej prepravnej osobe v mieste podnikania predávajúceho. Na žiadosť zákazníka predávajúci uzatvorí poistenie prepravy veci.
8.6 Zákazník môže tiež priniesť položku na opravu do sídla predávajúceho a znova si ju vyzdvihnúť, ak to vyplýva z popisu služby predávajúceho alebo ak sa zmluvné strany v tejto súvislosti dohodli. V tomto prípade zodpovedajúcim spôsobom platia vyššie uvedené ustanovenia o prevzatí nákladov a riziku odoslania a vrátenia položky.
8.7 Vyššie uvedené predpisy neobmedzujú zákonné záručné práva zákazníka v prípade nákupu tovaru u predávajúceho.
8.8 Predávajúci zodpovedá za chyby v opravárenskej službe poskytovanej v súlade s ustanoveniami zákonnej zodpovednosti za vady.

9) Rozhodné právo
Právo Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňuje na všetky právne vzťahy medzi stranami s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľného tovaru. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba vtedy, ak sa poskytovaná ochrana nezruší záväznými ustanoveniami právneho poriadku štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

10) Alternatívne riešenie sporov
10.1 Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov na internete na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o online nákupe alebo poskytovaní služieb týkajúcich sa spotrebiteľa.
10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren for einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet, hierzu jedoch grundsätzlich bereit. esejistický moment